Recommend this pageContact us

Harley-Davidson 115th Anniversary Tour (SPT18047)

Saturday, July 14, 2018 | Mike Woltering / Christian Thaler | Europe

Day 1 - Mirano to Bolzano

We´ll start with some easy riding through beautiful Italy. Along the route is a lot to discover like the Town Cittadella which was a military outpost back in the 13th century as well as the Dolomites which need no other explanation than having a look at them. Not enough of the amazing landscape, the roads let us straight to the Karersee before arriving at Bolzano.

 Hành trình của chúng tôi bắt đầu với những cung đường bằng phẳng trên nước Ý xinh đẹp. Dọc theo tuyến đường là rất nhiều địa điểm để khám phá như thị trấn Cittadella, một tiền đồn quân sự từ thế kỷ 13, các đỉnh núi trong dãy Dolomites sừng sững trước mắt khi chúng tôi chạy xe. Những cảnh quan tuyệt vời trên đường vẫn chưa đủ nhưng những con đường đã đưa chúng tôi thẳng đến Karersee trước khi đến Bolzano.

Having the daily briefing in the morning to prepare the group about the upcoming route with all its stops.

Buổi họp đoàn hàng ngày vào buổi sáng để chuẩn bị cho nhóm về cung đường đường sắp tới với tất cả các điểm dừng chân.
First group photo, of which we got a lot during the rest of the tour, at Cittadella right in front of its huge town wall.

Bức ảnh nhóm đầu tiên trong rất nhiều bức ảnh trong suốt những ngày còn lại của Tour, tại Cittadella ngay trước bức tường thành khổng lồ.
What a beauty! The summit is peeking out of the clouds while we were having lunch.

Một vẻ đẹp hung vĩ! Đỉnh núi đang vén những màn mây để liếc nhìn chúng tôi đang ăn trưa.
Who else would like to jump in there after a long riding day?

Có ai muốn nhảy ngay xuống sau một ngày dài?
Enjoying the beautiful surrounding

Tận hưởng vẻ đẹp xung quanh

Day 2 - Bolzanzo to Seefeld

It´s all about the Alps with its curvy passes today!

Ngày hôm nay tất cả hướng về dãy núi Alps với những khúc cua uốn lượn.

Incoooooming, Timmelsjoch here we come!

Chúng tôi đang tiến đến gần hơn đỉnh Timmelsjoch!
Getting closer and closer to the top ...

Tiến tới gần hơn và gần hơn ...
At least Giang made it.
Just kidding, we made it all safe and sound to this viewpoint.

Ít nhất là Giang đã lên đỉnh.
Chỉ đùa thôi, tất cả chúng tôi đã lên đỉnh an toàn và tận hưởng khung cảnh này.
Even the Van managed to be there!

Ngay cả xe tải hậu cần cũng đã có mặt ở đây!
Here we role again! What a view here at the Timmelsjoch high alpine road!

Chúng tôi lại tiếp tục chạy xe! Một khung cảnh hung vĩ trên những khúc cua trên đỉnh Timmelsjoch!
Dung happy as always and ready for lunch which was well earned!

Dũng hạnh phúc như mọi khi và sẵn sàng cho bữa ăn trưa no bụng!
One curvy road ...

Một con đường cong ....
after another through the Alps

nối tiếp nhau trên dãy Alps
Play video Download
Filesize: 3 MB
This is how we role

Đây là cách chúng cùng nhau lăn bánh

Day 3 - Seefeld to Munich

Leaving the Alps while riding from Austria to Germany the landscape is getting flatter and flatter which doesn´t mean its getting boring now!

Rời dãy núi Alps trong khi đi từ Áo đến Đức, địa hình ngày càng trở nên bằng phẳng hơn, điều đó không có nghĩa là nó trở nên nhàm chán ngay bây giờ!

Starting with a daily briefing as always. Usualy kept in english we got a little help now to get it translated in vietnamese. Thanks for that Trang!

Bắt đầu với buổi họp đoàn hàng sáng như mọi khi. Buổi họp diễn ra bằng tiếng Anh nhưng chúng tôi đã có một chút trợ giúp để dịch nó sang tiếng Việt. Cám ơn Trang đó!
Even tho the weather might not be perfect that day, the riding is!

Ngay cả khi thời tiết có thể không được hoàn hảo như ngày hôm nay nhưng việc chạy xe luôn luôn là điều tuyệt vời!
No more words to add, I´d say

Tôi cũng không có từ nào để miêu tả thêm.
Coffee break with a view at lake Walchensee? Check!

Nghỉ giải lao với tầm nhìn ra hồ Walchensee? Chúng tôi đã ở đây!
As they all missed Austria already we went back to have lunch at Plansee. But not without a little photosession at the boarder!

Có lẽ tất cả mọi người đều đã nhá nước Áo, vì vậy chúng tôi đã quay lại ăn trưa tại Plansee. Nhưng không không thể thiếu việc chụp hình ngay tại biên giới của ban điều hành!
That little rain after lunch couldn´t hold us back, Germany here we come again!

Mưa nhỏ sau bữa trưa không làm chúng tôi nao núng. Chúng tôi đã quay trở lại nước Đức!
You can just never get enough opportunitys for a group photo! H.O.G. of Saigon and Hanoi!

Không bao giờ là đủ để có những bức ảnh nhóm cùng nhau! H.O.G. Sài Gòn và Hà Nội!
Some of the group had even enough energy for a little nightlife check in Munich after dinner!

Một số thành viên trong đoàn thậm chí còn có đủ năng lượng để khám phá cuộc sống về đêm ở Munich sau bữa tối!

Day 4 - Munich to Cham

After spending the night in the capital of Bavaria its time to move on, having a little walkaround as well as lunch at Passau and explore the nature reserve of the bavarian forest.

Sau một đêm nghỉ ngơi ở thủ đô Bavaria, đã đến lúc tiếp tục hành trình, chạy xe xuyên qua cũng như nghỉ chân ăn trưa tại Passau và khám phá khu bảo tồn thiên nhiên tại rừng bavarian.

A little pretaste of the czech republic with all its wheat- and cornfields.

Một chút gợi nhớ về Séc với những cánh đồng lúa mì và cánh đồng ngô.
Cruising through the cornfield.

Lướt qua những cánh đồng ngô.
Lan leading Giau, David and Khoi to the beer garden for lunch in Passau.

Lân dẫn đầu đoàn Giau, David và Khôi đến Vườn Bia để ăn trưa ở Passau.
That looks like a proper meal for a real President (of H.O.G. Hanoi), a real bavarian Haxn.

Có vẻ như đây là một bữa ăn trưa thích hợp cho ngài chủ tịch thực sự (của H.O.G. Hà Nội), món Haxen bavarian thứ thiệt
Visiting the Harley Store Bayerwald....

Tham quan cửa hàng Harley Bayerwald ....
thanks a lot for your hospitality guys! And sorry for the raid

cảm ơn rất nhiều vì sự hiếu khách của bạn! Và xin lỗi vì cuộc đột kích
Exactly what everybody needed after finishing the riding at the Parkhotel in Cham! Where we´ve spend the night and enjoyed the hospitality of Markus and his team! Thanks for that!

Đây chính xác là những gì mọi người cần sau khi kết thúc cuộc đua tới khách sạn Park ở Cham! Nơi chúng tôi đã qua đêm và tận hưởng sự hiếu khách của Markus và đội của anh ấy! Cảm ơn vì điều đó!

Day 5 - Cham to Prague

Just about half an hour after leaving our Hotel we already crossed the border to Czech Republic.

Chỉ khoảng nửa giờ sau khi rời khỏi khách sạn, chúng tôi đã băng qua biên giới sang Cộng hòa Séc.
Where we hit some small and curvy roads through the woods....

Nơi chúng tôi đánh một số con đường nhỏ và cong qua rừng ...
and woods ....

và rừng ....
aaaand woods

vàààà rừng
as well as cultivated fields.

cũng như các cánh đồng canh tác.
Until we arrive at Pilsen for lunch in the famous ...

Cho đến khi chúng tôi đến Pilsen để ăn trưa tại ...
... Pilsen Urquell brewery. Sadly we weren´t allowed to taste some fresh beer in there cause we still had to do some riding!

... Nhà máy bia Pilsner Urquell. Đáng buồn thay, chúng tôi không được phép thưởng thức một số loại bia tươi trong đó vì chúng tôi vẫn phải chạy xe!
As Czechia is well known for all of its castles, we sure had to visit some as well like the Krivoklat Castle...

Vì Czechia nổi tiếng với tất cả các lâu đài của nó, chúng tôi chắc chắn phải ghé thăm một trong số đó như Lâu đài Krivoklat ...
Close to the hotel we had to refill the bikes as everyday. Looks like a new sort of bike-yoga...

Trước khi về khách sạn, chúng tôi phải đổ đầy xăng cho xe hàng ngày. Có vẻ như một loại yoga trên xe mô tô mới ...
Guess we weren´t the only Harley riders staying in this hotel for the next couple of days

Đoán chúng tôi không phải là đoàn Harley duy nhất ở trong khách sạn này trong vài ngày tới
But no worries, the hotel hat enough rooms for all of us.

Nhưng đừng lo, khách sạn đủ chỗ cho tất cả chúng tôi.

Day 7 - "Restday #1 in Prague"

The first of our two "restdays" in Prague during the 115th Harley Davidson Anniversary are no real restdays. We got a lot to do, see and experience like exploring the festival venue, some sightseeing, meeting Harley executives and tons of other stuff!!! but see for yourself

Việc đầu tiên của hai "ngày nghỉ" của chúng tôi ở Prague trong kỷ niệm Harley Davidson lần thứ 115 là không có ngày nghỉ thực sự. Chúng tôi có rất nhiều thứ để làm, xem và trải nghiệm cũng như khám phá địa điểm tổ chức lễ hội, một số chuyến tham quan, gặp gỡ giám đốc điều hành Harley và hàng tá việc khác nữa !!! nhưng hãy tự mình xem 

Lets start the day right with a tour through the Staropramen brewery in the morning

Hãy bắt đầu một ngày đúng cách với chuyến tham quan qua nhà máy bia Staropramen vào buổi sáng
We are ready to start the tour....

Chúng tôi sẵn sàng bắt đầu chuyến tham quan .......
Listening to what the guy on the screens has to say about brewing beer so we can grab one for ourselves.

Lắng nghe những gì quý ông trên màn hình đã nói về việc sản xuất bia để chúng tôi có thể học lỏm kinh nghiệm cho chính mình.
Wondering if the truck driver visited the tour as well before he drove that thing through the wall

Tự hỏi liệu tài xế xe tải có đến thăm chuyến lưu diễn này trước khi anh lái xe qua bức tường
Finally we get some beer and food...

Cuối cùng chúng tôi cũng được uống thử một số loại bia và đồ ăn ...
or a little more than just one ...

hoặc nhiều hơn một chút ...
Guess it´s time to visit the venue now!

Đoán đã đến lúc đến thăm địa điểm rồi!
But lets handover the rally packs first so ....

Nhưng chúng ta hãy nhận những bộ quà kỷ niệm của lễ diễu hành trước ...
... everyone gets his t-shirt....

... mọi người đều lấy áo phông của anh ấy ....
Group photo with the VIP Executives of Harley Davidson! Thanks for taking your time, was a pleasure meeting you!

Ảnh nhóm chụp cùng với Ban giám đốc, các khách VIP của Harley Davidson! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho chúng tôi, đó là niềm hân hạn khi được gặp gỡ với các bạn!
Not to forget the hand over of some gifts the group brought with them for the meeting!

Chúng tôi cũng không quên tặng quà kỷ niệm mà nhóm đã mang theo cho sự kiện này!
Even Edelweiss & the Tour Guides got a present! Thanks a lot to Hoang and the H.O.G of Hanoi!

Ngay cả Edelweiss & Hướng dẫn viên cũng nhận được quà kỷ niệm! Cảm ơn Hoàng và H.O.G Hà Nội!

Day 8 - "Restday #2 in Prague"

Or should I call it "Paradeday" instead of "Restday"?!
What a venerable day being allowed to ride the Parade at the 115th Harley-Davidson Anniversary in Prague. 

That feeling is just undescribable riding with a few thousand other bikers through the streets of Prague getting cheered at by hundreds of spectators lined at the side of the roads! Wow, thank you Harley for this incredible experience! 

Hay tôi nên gọi nó là Ngày diễu hành thay vì ngày nghỉ?

Một ngày vô cùng đặc biệt tham gia cuộc diễu hành tại Lễ kỷ niệm Harley-Davidson lần thứ 115 ở Prague.

Đó là cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời khi cưỡi trên chiến mã Harley cùng hàng ngàn tay lái Harley từ khắp nơi trên thế giới đổ về để chạy xuyên qua các con đường trung tâm tại Prague và được đón chào, cổ vũ bởi hàng trăm khán giả ở hai bên đường! Wow, cảm ơn Harley vì trải nghiệm tuyệt vời này!

Little private Parade towards the big one

Một chút diễn rập trước khi hướng tới cuộc diễu hành lớn
While waiting in Line 1 for the start of the Parade we used the time to take some more pictures.

Trong khi xếp hàng ở Line 1 chờ bắt đầu cuộc diễu hành, đây chính là thời gian hoàn hảo cho những bức ảnh kỷ niệm.
Time for a group photo!!

Đã đến lúc cho nhũng tấm ảnh nhóm!
Don´t forget the sunblocker, your Tourguide of trust is always there for you to provide you with some as well as a mirror to put it on

Đừng quên bôi kem chống nắng, và người Tourguide đáng tin cậy của bạn luôn ở đó để đưa cho bạn kem chống nắng kèm kính soi
Seems like we weren´t the only ones waiting in line

Có vẻ như chúng tôi không phải là những người duy nhất chờ đợi xếp hàng
Incredible feeling riding through those streets ...

Cảm giác vỡ òa, lâng lâng khi chạy qua các con phố ...
thats what I´m talking about ...

Đó là điều tôi đang nói ...
If you ever get the opportunity, you should grab it!!!!

Nếu bạn có cơ hội, bạn nên tận hưởng nó !!!!
Play video Download
Filesize: 4 MB
No words needed...

Không có từ ngữ cần thiết...
Little sightseeing of Prague in the evening is always worth it

Buổi tham quan Praha ngắn vào buổi tối luôn luôn đáng giá.
There is a lot to discover in the city center of Prague

Có rất nhiều điều để khám phá ở trung tâm thành phố Praha

Day 9 - Prague to Brno

Seems like everything is fine

Có vẻ như mọi thứ đều ổn
Lookes like Tourguide Mike switched his bike to a canoe. Leading the group now could get interesting...

Hình như Hướng dẫn viên Mike đã đổi chiếc mô tô của mình sang một chiếc xuồng. Dẫn đoàn bây giờ có thể trở nên thú vị hơn ...
Some used the stop for a little sightseeing and taking group photos while others ....

Một số thành viên đã tận dụng thời gian dừng chân để tham quan và chụp ảnh nhóm trong khi những người khác ....
... took a little nap...

... ngủ một chút ...
Gorgeous view with a beautiful castle in the background

View tuyệt đẹp với một lâu đài tráng lệ phía sau
Next Stop - Lunch at this amazing townsquare in Telc

Điểm dừng tiếp theo - Ăn trưa tại thị trấn cổ kính Telc
Pretty hot here in Telc so how about having a refreshment

Thời tiết ở Telc khá nắng nóng vì vậy chúng tôi phải tìm cách để giải khát
Time to head to our next Hotel in Brno

Đã đến lúc khởi hành đến khách sạn tiếp theo của chúng tôi ở Brno
Where we had dinner with kind of the best view

Nơi chúng tôi đã ăn tối với khung cảnh khá đẹp

Day 10 - Brno to Vienna

We started this day earlier as usual to be in Vienna a little past lunch so there would be enough time for sightseeing and shopping in downtown Vienna!

Chúng tôi bắt đầu ngày hôm nay sớm hơn như thường lệ để đến Vienna ăn trưa sớm hơn và vì vậy sẽ có đủ thời gian để tham quan và mua sắm ở trung tâm thành phố Vienna!

Sunflowers whereever you look

Hoa hướng dương mọi lúc mọi nơi
and some more ... sunflowers

và nhiều hơn nữa những ... bông hoa hướng dương
Even tho we had a short day of riding we visited this beauty

Mặc cho lịch trình chạy xe khá ngắn chúng tôi vẫn không thể bỏ qua vẻ đẹp này
Sadly it was closed so we could only visit the outside. But still worth a visit...

Hơi tiếc một chút là lâu đài đã bị đóng cửa nên chúng tôi chỉ có thể thăm quan bên ngoài. Nhưng vẫn xứng đáng để ghé thăm ...
The party boat is about to land on the other side of the river just about 20km out of Vienna.
Luckily we didn´t sink that thing with all of our bikes on it

Chiếc phà đậu ở phía bên kia sông chỉ cách Vienna khoảng 20km.
May mắn thay chiếc phà đã chở hết toàn bộ xe và các thành viên trong 1 chuyến
Time for Vienna now...

Và đây chính là tầm nhìn tuyệt đẹp của nhà thờ ...
And its amazing cathedral or ...

Và đó là nhà thờ tuyệt vời hoặc ...
Don´t you think?

Bạn không nghĩ vậy ư?
So romantic, Trang, Chris and Patrick doing a coach tour through Vienna

Vì vậy, thật lãng mạn, Trang, Chris và Patrick đã có một tour du lịch ngắn qua các địa điểm cổ kính của Vienna trên một chiếc xe ngựa riêng.

Day 11 - Vienna to Budapest

Sadly this is our last riding day for this Tour going from Vienna in Austria to Budapest in Hungary.

Đáng buồn thay đây là ngày cuối cùng của chúng tôi cho chuyến đi này đi từ Vienna ở Áo đến Budapest ở Hungary.

 

But we´re still having tons of fun

Nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều niềm vui
riding through the small hungarian towns

đi qua các thị trấn nhỏ của Hungary
... till we....

... cho đến khi chúng tôi ....
... finally we reach our destination in Budapest

... cuối cùng chúng ta đã đến đích tại Budapest
We made it all safe and sound to Budapest! What a great tour!

Chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ hành trình an toàn đến Budapest! Thật là chuyến đi tuyệt vời!
In the evening we had a little signing ...

Vào buổi tối, các thành viên đã có buổi tối ký lưu niệm...
... session on the maps which we later handed over to H.O.G of Saigon, H.O.G. of Hanoi and to the Harley-Davidson Dealer of Vietnam

... trên bản đồ Tour mà sau này chúng tôi gửi tặng lại cho H.O.G Sài Gòn, H.O.G. Hà Nội và đại lý Harley-Davidson của Việt Nam
Last groupphoto of the tour with that amazing crew! #onecrew

Bức ảnh nhóm cuối cùng của chuyến đi với các thành viên tuyệt vời! #onecrew
We put all the tables togehter through the whole restaurant so we could enjoy the dinner at one long table

Chúng tôi đặt tất cả các bàn với nhau thông qua toàn bộ nhà hàng để chúng tôi có thể thưởng thức bữa tối tại một bàn dài
Robert finished the first load of bikes to bringt them back to mieming the same day we arrived ...

Robert đã hoàn thành tải trọng đầu tiên của xe đạp để đưa họ trở lại để kết hợp cùng ngày chúng tôi đến ...
... while Chris, Patrick and Mike loaded the rest the next day

... trong khi Chris, Patrick và Mike tải phần còn lại vào ngày hôm sau
Top of page

Blog search


Add a comment Rate this post

Newsletter

Sign up now to stay in the loop and receive our e-paper with 10 of the most beautiful motorcycle roads on earth.

Edelweiss Bike Travel